0814 CLASS
Welcome to 0814class.5forum.net
Hãy đăng nhập để tận dụng mọi nguồn tài nguyên trong 4rum.

Tài khoản chung cho các bạn.

Acc 1:
ID: taikhoanvip1
Pass: taikhoanvip1khtn

Acc 2
ID: taikhoanvip2
Pass: taikhoanvip2khtn

0814 CLASS


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
Download tài liệu MIỄN PHÍ trên ScienceDirect, Springerlink, ACS.
[lvrp.net]Role play best in Viet nam
www.sciensedirect
Seminar phân tích trắc quang
Giải bài tập hóa vô cơ
GTA SA Online Việt Nam - HOT Summer 2013!!!
Cách cưa gái 100% đổ dành cho Boy
CHEMWIN 6
Tài liệu môn Hóa dầu
Tài liệu hóa học nano ( cập nhập chương 3 và 4)
cần xin đề thi môn điện hoá ứng dụng
Giáo trình phân tích định tính các hợp chất vô cơ
de thi va bai giai hoa phan tich
Hướng dẫn cách download miễn phí tài liệu từ trang tailieu.vn
Phần mềm học nghe tiếng Anh cực nhiều luôn
Bán sách hóa đại học giá cực rẻ
Mối tình đầu
Reup Câu hỏi sắc ký
Thông báo V/v nhận phiếu đánh giá điểm rèn luyện
Trang web hoc E ni (khá hay)
Phần mềm luyện nói tiếng Anh miễn phí
Practical guide to ICP-MS
Thông báo về xét điểm Rèn luyện năm học 2011 - 2012
Tớ yêu cậu vì những điều nhỏ xíu
Người Việt có nghiên cứu trên tạp chí hàng đầu thế giới
Thông báo việc đi nhà máy -ứng dụng điện hóa
High Performance Liquid Chromatography in Phytochemical Analysis
Phần thi cá nhân "Hóa học và tôi" lần XI - 2012 đề tuần 1
Xúc tác hợp kim PtRu trong phản ứng điện hoá
Bố ơi, mẹ đang ở đâu?
Tue 12 Apr 2016, 6:14 pm
Tue 03 Jun 2014, 4:08 pm
Tue 06 May 2014, 9:37 pm
Wed 09 Oct 2013, 5:00 pm
Wed 22 May 2013, 11:03 am
Sat 18 May 2013, 3:35 pm
Sun 12 May 2013, 8:25 pm
Fri 26 Apr 2013, 9:05 am
Sat 02 Mar 2013, 4:48 pm
Sat 02 Mar 2013, 4:44 pm
Thu 20 Dec 2012, 6:36 pm
Fri 16 Nov 2012, 6:51 pm
Sat 03 Nov 2012, 10:55 am
Sat 29 Sep 2012, 8:42 am
Wed 26 Sep 2012, 8:44 pm
Wed 05 Sep 2012, 10:39 am
Sun 15 Jul 2012, 6:29 pm
Sun 10 Jun 2012, 10:46 pm
Fri 18 May 2012, 10:26 pm
Fri 18 May 2012, 7:37 am
Thu 17 May 2012, 3:01 pm
Thu 17 May 2012, 2:29 pm
Tue 15 May 2012, 12:38 pm
Sat 12 May 2012, 1:30 pm
Sat 12 May 2012, 1:25 pm
Mon 16 Apr 2012, 9:53 pm
Tue 10 Apr 2012, 11:16 pm
Sun 01 Apr 2012, 2:49 pm
Sat 31 Mar 2012, 10:56 am
Fri 23 Mar 2012, 10:04 pm
taikhoanvip2
batdevjl1
taikhoanvip2
dangyenhoa
nguyen.han92
taikhoanvip2
sonnguyenfva
dangyenhoa
taikhoanvip2
taikhoanvip2
nguyenphuoc
dauto951
oo217oo
taikhoanvip2
lethihoanghoa1991
vu_bau02
mrvanyt
ngoc_ruby_007
sieuquay9a1
thachutdong
tyngo
tyngo
issumpham
tunhienthe2579
tunhienthe2579
juliekt
đhoàng phú
taikhoanvip1
saobachbanggia
PhuongHuy108

Share | 
 

 Định hướng phát triển mới của CLB Cyberchem

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sieuquay9a1
Sinh Viên Năm Nhất
Sinh Viên Năm Nhất
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 49
Age : 28
Đến từ : Khoa Hóa K08
Họ và Tên : Sieuquay9a1
Số Điện Thoại : 0988490098
Điểm Thưởng : 140
Tỉ Lệ Ủng Hộ Bài Viết : 2
Registration date : 20/02/2009

Bài gửiTiêu đề: Định hướng phát triển mới của CLB Cyberchem   Sat 24 Apr 2010, 5:04 pm

THÔNG BÁO
V/v M? r?ng ho?t ??ng c?a CLB Cyberchem
Nh?m nâng cao ch?t l??ng ho?t ??ng c?a CLB Cyberchem trong th?i gian s?p t?i và c?ng ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a công vi?c trong giai ?o?n m? r?ng, ?i?u hành và th?c hi?n công vi?c

???c s? ??ng ý c?a ?oàn Khoa - Liên Chi H?i khoa Hóa H?c, nay CLB ??a ra ??nh h??ng phát tri?n m?i c?a CLB trong th?i gian s?p t?i.I. C? C?U T? CH?C

1. Ban Ch? Nhi?m

2. Ban Th? ký

3. 2 Ban chính:

a. Ban Chuyên Môn:

- T? H?c t?p – Nghiên c?u khoa h?c

- T? Th?c Hành - ?ng D?ng

b. Ban Thông tin – Tuyên truy?n:

- T? PR

- T? T?p ChíII. NHI?M V?, YÊU C?U, QUY?N H?N C?A CÁC BAN VÀ THÀNH VIÊN TH??NG TR?C

1. Yêu C?u:

- T?t c? thành viên BCN và thành viên CLB ph?i nhi?t tình, n?ng ??ng và có trách nhi?m v?i công vi?c ???c giao.

- Ch? ??ng, sáng t?o trong cách th?c làm vi?c.2. Nhi?m V?:

a. Ban Ch? Nhi?m:

- Qu?n lý ?i?u hành t?t c? công vi?c c?a CLB.

- M?i thành viên c?a BCN ph? trách ?i?u hành chính 1 ban ho?c 1 nhóm (b? ph?n).

- Chi tiêu cho các ho?t ??ng Cyberchem.

- Ch?u trách nhi?m v? các v?n b?n ???c ban hành.

b. Ban Chuyên Môn:

· T? H?c t?p – Nghiên c?u khoa h?c:

- N?m v?ng nh?ng ki?n th?c c?n thi?t ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a t?.

- K?t h?p v?i t? th?c hành - ?ng d?ng ph? trách ph?n ?? thi cho t?t c? cu?c thi h?c thu?t do CLB t? ch?c.

- Gi?i ?áp nh?ng th?c m?c cho sinh viên trong nh?ng môn h?c.

- Ph? trách gi?i ?áp box Ph? thông trên di?n ?àn www.chemvn.net.

· T? Th?c hành - ?ng d?ng:

- N?m v?ng nh?ng ki?n th?c c?n thi?t ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a t?.

- K?t h?p v?i t? h?c t?p – nghiên c?u khoa h?c ph? trách ph?n ?? thi cho t?t c? cu?c thi h?c thu?t do CLB t? ch?c.

- K?t h?p v?i t? PR th?c hi?n công tác t? ch?c cho các ho?t ??ng h?c thu?t ho?c sinh ho?t offline c?a thành viên CLB.

- Nghiên c?u các thí nghi?m hóa h?c vui m?i ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a CLB.

c. Ban Thông tin – Tuyên truy?n:

· T? PR:

- N?m v?ng nh?ng ki?n th?c c?n thi?t ph?c v? cho các ho?t ??ng c?a t?.

- Ch?u trách nhi?m th?c hi?n vi?c PR cho t?t c? các cu?c thi h?c thu?t và nh?ng bu?i offline c?a thành viên CLB trên th?c t? và trên www.chemvn.net.

- K?t h?p v?i t? t?p chí th?c hi?n vi?c PR trên t?p chí c?a CLB.

- Thi?t k? bandroll, poster, gi?y khen, gi?y ch?ng nh?n,.v.v… cho các ho?t ??ng do CLB t? ch?c.

· T? T?p chí:

- N?m v?ng nh?ng ki?n th?c c?n thi?t ph?c v? cho ho?t ??ng c?a t?.

- K?t h?p v?i t? PR th?c hi?n vi?c PR trên t?p chí c?a CLB.

- Ch?u trách nhi?m v? n?i dung, vi?c in ?n, xu?t b?n, tiêu th? t?p chí.

III. D? ÁN CYBERCHEMVN.

?ây là d? án n?m trong ch??ng trình liên k?t c?a CLB Cyberchem và trang web www.chemvn.net1. Ban Quaûn Trò Trang web www.chemvn.net

a/ Coù caùc nghóa vuï sau:

- Thöïc hieän caùc phöông thöùc quaûng baù cho caùc hoaït ñoäng naèm trong döï aùn CYBERCHEMVN.

- Giôùi thieäu nhöõng coâng vieäc baùn thôøi gian phuø hôïp cho sinh vieân khoa Hoùa neáu phía doanh nghieäp coù yeâu caàu cho CLB Cyberchem.

- Giôùi thieäu nhöõng nguoàn taøi trôï cuûa doanh nghieäp ñeå phuïc vuï cho nhöõng ñeà taøi maø doanh nghieäp yeâu caàu tôùi CLB Cyberchem.

- Hoã Trôï CLB Cyberchem veà maët chuyeân moân (trong vaán ñeà hoïc thuaät, nhöõng kyõ naêng coøn thieáu cho thaønh vieân CLB Cyberchem,…).

- Môû 1 box coù teân “Cyberchem” treân trang web www.chemvn.net .

- Toå chöùc ít nhaát 2 buoåi seminar/ 1 hoïc kyø do chính nhöõng doanh nghieäp tö vaán nhaèm giôùi thieäu veà nhöõng vaán ñeà caàn thieát khi ñi laøm vôùi doanh nghieäp.(Ñònh höôùng cuûa doanh nghieäp, toå chöùc chuyeân ñeà veà caùc boä moân, ñaàu ra cho caùc boä moân,……)

- Toå chöùc ít nhaát 1 buoåi tham quan/1 hoïc kyø tôùi caùc nhaø maùy, xí nghieäp, doanh nghieäp.

- Hoå trôï 50% noäi dung chuyeân moân cho hoaït ñoäng cuûa Caâu Laïc Boä Cyberchem (caùc baøi baùo trong taïp chí, caùc phim khoa hoïc truyeàn hình).

- Ñaûm baûo dieãn ñaøn saïch, khoâng xaûy ra baát cöù vuï vieäc tranh chaáp hay coù lieân quan tôùi vaán ñeà phaùp luaät. N?u có b?t c? v? vi?c gì x?y ra, BQT trang web s? ch?u m?i traùch nhieäm coù lieân quan.

b/ Caùc quyeàn lôïi:

- Coù ñöôïc söï hoã trôï cuûa CLB Cyberchem veà caùc maët hoaït ñoäng trong caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn CYBERCHEMVN.

- Coù ñòa ñieåm chính thöùc ñeå toå chöùc nhöõng hoaït ñoäng offline.

- Coù nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng töø phía CLB Cyberchem.

2. Caâu laïc Boä Cyberchem

a/ Coù caùc nghóa vuï sau:

- Thöïc hieän caùc phöông thöùc quaûng baù cho caùc hoaït ñoäng naèm trong döï aùn CYBERCHEMVN.

- Giôùi thieäu nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao töø phía caùc giaûng vieân cuûa Khoa.

- Giôùi thieäu nguoàn nhaân löïc töø sinh vieân phuïc vuï cho döï aùn CYBERCHEMVN.

- Hoã trôï Ban Quaûn Trò trang web www.chemvn.net trong vieäc toå chöùc nhöõng söï kieän offline.(khoâng naèm trong thôøi gian dieãn ra caùc kì thi giöõa kyø, cuoái kyø cuûa caùc sinh vieân)

- Hoã trôï Ban Quaûn Trò trang web www.chemvn.net trong vieäc caûi quaûn lyù box “Phoå Thoâng” vaø box “Cyberchem”

b/ Caùc quyeàn lôïi:

- Coù ñöôïc söï hoã trôï cuûa trang web www.chemvn.net trong vieäc PR taát caû nhöõng hoaït ñoäng cuûa CLB trong thôøi gian thöï hieän döï aùn CYBERCHEMVN.

- Coù theâm coâng vieäc, taêng theâm thu nhaäp cho caùc giaûng vieân trong Khoa.

- Coù theâm caùc coâng vieäc baùn thôøi gian vaø nhöõng ñeà taøi môùi töø phía doanh nghieäp phuïc vuï cho coâng taùc hoïc taäp vaø giaûng daïy.

Neáu coù gì thaéc maéc hoaëc muoán bieát theâm chi tieát, caùc baïn coù theå lieân heä tröïc tieáp vôùi BCN CLB thoâng qua ñòa chæ email: bcn.cyberchem@gmail.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Định hướng phát triển mới của CLB Cyberchem

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» NHẬT KÍ - TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NGÔI NHÀ TÌNH BẠN
» Cái Mép - Thị Vải: Đầu mối trung chuyển hàng hóa của khu vực?
» Tính thủy triều theo lịch thủy triều Anh
» Bài toán tính thủy triều theo Lịch thủy triều Anh (excel)
» Phần mềm tính thủy triều đơn jan ko cần bảng thủy triều
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
0814 CLASS :: ::Thông tin chung 0814class:: :: Thông Tin Đoàn - Hội-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog